Patiëntinformatie

Voor spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avond, nacht en weekend

De huisartsenpost is er voor huisartsenzorg tijdens avond, nacht, weekenden en op feestdagen. Uw huisarts werkt in de eigen praktijk op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Als u buiten deze tijden plotseling met spoed hulp van een huisarts nodig heeft, belt u met de huisartsenpost. Met spoed betekent dat de hulp van de huisarts niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag van uw eigen huisarts. U kunt niet zonder afspraak op eigen initiatief naar de huisartsenpost komen. U dient altijd eerst telefonisch contact op te nemen.

Het telefoonnummer is: (072) 518 06 18.

Heeft u een teksttelefoon en spoedeisende hulp nodig, dan belt u alarmnummer 0800-8112 of meld u zich bij de receptie van de huisartsenpost zonder vooraankondiging.

 • Openingstijden

  • Maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur ’s middags tot 08.00 uur ’s morgens

  • Zaterdag, zondag en nationaal erkende feestdagen: 24 uur per dag

  Op werkdagen is er tussen 08.00 uur en 17.00 uur geen medisch personeel aanwezig.

 • Wie krijgt u aan de telefoon?

  De telefoon wordt aangenomen door een triage-assistent. Deze speciaal opgeleide doktersassistent bespreekt met u de gezondheidsklachten en noteert uw gegevens. Samen met u bepaalt zij welke zorg er ingezet moet worden.

 • Welke gegevens van u zijn nodig?
  • De geboortedatum, naam en adres van de patiënt, waarvoor gebeld wordt
  • Het telefoonnummer en de locatie van waar u belt
  • Uw verzekeringsgegevens (zorgverzekeraar/polis nummer/Burgerservicenummer)
  • De naam van de eigen huisarts
  • De medische voorgeschiedenis
  • Het medicijngebruik
  • En wanneer u de post bezoekt, een geldig legitimatiebewijs

  De eerste keer dat u contact opneemt met de huisartsenpost, neemt het gesprek enige tijd in beslag. Indien u erg lang moet wachten voordat u contact met ons krijgt, belt u dan op een later tijdstip terug. Is er sprake van een bijzonder ernstige situatie, volg dan de instructie op de telefoonbeantwoorder. In noodgevallen krijgt uw zorgvraag altijd voorrang op alle andere vragen.

 • Wanneer komt de huisarts naar u toe?

  Indien een bezoek aan de huisartsenpost medisch gezien niet verantwoord is, wordt met u een huisbezoek afgesproken. In de speciale dienstauto met chauffeur staat huisarts in verbinding met de huisartsenpost. Zo nodig kan de arts contact opnemen met andere zorgverleners zoals de ambulancedienst. De chauffeur is opgeleid tot visite-assistent en zal de huisarts in voorkomende gevallen assisteren bij medisch technische handelingen.

 • Bezoek aan de huisartsenpost

  Als de triage-assistent met u een afspraak maakt voor een bezoek aan de huisartsenpost, dient u zelf voor vervoer te zorgen. Bij de huisartsenpost aangekomen meldt u zich bij de balie. Kom alleen na een telefonische afspraak naar de huisartsenpost. Als u een afspraak heeft, wordt u gevraagd in de wachtruimte plaats te nemen. De huisarts komt u ophalen. Het kan zijn dat het erg druk is. Dan kan het enige tijd duren voordat u aan de beurt bent. Ook kunnen patiënten die later zijn gekomen, eerder dan u worden geholpen omdat dit medisch gezien nodig is. De tijd, die met u afgesproken is voor het consult, is dus een richttijd. Heeft u een afspraak met de assistente dan wordt u op naam opgeroepen. Dit is een aparte patiëntenstroom, die wel in dezelfde wachtkamer zit. Het lijkt daardoor soms dat patiënten voordringen. Dit is dus niet het geval.

 • De rekening

  Als u de huisartsenpost belt, dan komt daarvoor altijd een rekening. Er komt dus ook een rekening als u niet door de dokter behandeld bent, maar alleen een telefonisch advies van de triage-assistent heeft gekregen. Patiënten met een ziektekostenverzekering krijgen de rekening niet zelf. Indien u niet bent verzekerd, dient u de rekening contant te betalen. Dit geldt ook voor buitenlandse patiënten. De kosten van de huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenden zijn flink hoger dan die van de eigen huisarts. De tarieven worden door de overheid bepaald en kunnen per huisartsenpost en per jaar verschillen. 

  Per 1 januari  2017 gelden onderstaande tarieven:

  • telefonisch consult € 25,00
  • consult € 96,87
  • visite € 145,31
 • Hoe zijn uw ervaringen met de huisartsenpost?

  Wij doen ons uiterste best om u goede zorg te verlenen. Vaak verloopt daarbij alles naar wens, soms kan het beter. Positieve en negatieve zaken kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Bent u niet tevreden over de behandeling door de huisarts, het contact met de triage-assistente, het gegeven advies, de gang van zaken aan de telefoon of de werkwijze van de huisartsenpost? Dan kunt u dit het beste op het contactmoment zelf bespreken. De kans is groot dat u er samen uitkomt. Lukt dat niet op het moment zelf, bijvoorbeeld omdat het te druk is, dan kunt u een klacht indienen. Het klachtenformulier is terug te vinden op onze website onder “Uw mening” of mee te nemen vanuit het informatierek in de wachtkamer.

 • Privacy

  Het dossier

  De gegevens die u in het gesprek doorgeeft worden in een dossier op de huisartsenpost opgeslagen. Alle medische gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen die meewerken aan uw behandeling. De andere (administratieve) gegevens worden net zo vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor administratieve doeleinden. De waarnemend huisarts op de huisartsenpost heeft in veel gevallen de mogelijkheid het patiëntendossier bij uw eigen huisarts in te zien. De arts zal bij inzage u om toestemming vragen.

  Voor een goede zorgverlening heeft de huisarts op de huisartsenpost ook toegang tot de patiëntgegevens uit het ziekenhuis. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij het bureau Patiëntenregistratie van de Noordwest Ziekenhuisgroep, Wilhelminalaan 12 1815JD Alkmaar. Uw gegevens worden dan geblokkeerd zodat de huisartsen op de huisartsenpost geen inzage hebben in deze informatie.

  Bericht naar de eigen huisarts

  Als u de hulp heeft ingeroepen van de huisartsenpost, dan ontvangt uw eigen huisarts op de volgende werkdag altijd een rapport over uw contact met ons. Dit betreft het probleem en het advies of de behandeling. Ook data en tijden en degenen met wie u contact heeft gehad zijn vermeld. Bij een telefonisch advies staat ook de naam van de huisarts die het advies heeft gecontroleerd. Bij het leveren van zorg volgt de huisartsenpost de verplichtingen die voortkomen uit de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

  Het telefoongesprek wordt vastgelegd

  Alle telefoongesprekken worden opgenomen en bewaard. Als u een klacht heeft over de hulpverlening, kan het gesprek weer worden teruggeluisterd en beoordeeld. Ook worden de gesprekken gebruikt voor deskundigheidsbevordering van de assistenten. De vastgelegde gesprekken worden uiterst vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.

  Cameratoezicht

  De huisartsenpost heeft op een aantal plaatsen cameratoezicht. Dit wordt gedaan uit het oogpunt van veiligheid van bezoekers en het personeel. De beelden van de camera’s worden vastgelegd en enige tijd bewaard. Bij incidenten worden de beelden gebruikt om de gang van zaken te kunnen reconstrueren. De banden kunnen daarvoor worden overgedragen aan de bewuste instanties. Na een week worden de beelden gewist. De vastgelegde beelden worden behandeld volgens wet- en regelgeving over de privacy.

  U rechten als patiënt

  Als patiënt heeft u een aantal wettelijke rechten ten aanzien van de gegevens die over u worden vastgelegd. Namens de patiënt kan ook een wettelijke vertegenwoordiger zoals ouder, voogd of mentor of een door de patiënt schriftelijk gemachtigde hierop een beroep doen.  Voor alle onderstaande recht geldt dat wanneer een patiënt een beroep doet op zijn of haar recht, altijd eerst de identiteit van de verzoeker moet worden vastgesteld aan de hand van een wettig identiteitsbewijs. Het gaat hierbij om de volgende rechten:

  Recht op inzage en afschrift

  U heeft er recht op uw gegevens in te zien en u kunt om een afschrift vragen. De huisartsenpost moet daaraan binnen vier weken voldoen, tenzij inzage of afschrift van bepaalde gegevens in strijd zou zijn met het privacybelang van een ander.

  Recht op aanvulling, correctie en afscherming

  Als u vindt dat bepaalde gegevens in uw dossier onjuist zijn, kunt u de huisartsenpost vragen deze te corrigeren of aan te vullen. Als de genoteerde gegevens volgens u op dat moment niet relevant waren, maar u deze toch wilt bewaren kunt u ook verzoeken deze af te schermen voor de medewerkers. Binnen vier weken moet de huisartsenpost op uw verzoek reageren.

  Recht op vernietiging

  U kunt de huisartsenpost vragen (een deel van) uw dossier te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.

  Beroepsgeheim

  Uitwisseling van medische gegevens kent strikte regels, voortkomend uit de Wet Bescherming Persoonsgegeven en de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst.   Het bestuur van de huisartsenpost is verantwoordelijk voor de naleving van deze wet en regelgeving. Hiertoe is een reglement opgesteld welke van toepassing in binnen het werkgebied van Huisartsenpost Alkmaar e.o.   U kunt dit reglement opvragen bij Mevr. S. Voerman, directeur  van de huisartsenpost Alkmaar.

  Legitimatieplicht:

  Vanaf 1 mei 2009 geldt een legitimatieplicht op de huisartsenpost. Wij zijn verplicht volgens de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) bij elk bezoek aan de huisartsenpost u te vragen naar uw legitimatiebewijs zodat wij het BSN (burgerservicenummer) kunnen controleren. Zo weten wij zeker dat de patiënt degene is die hoort bij het BSN en de andere gegevens in onze administratie. Daarmee wordt voorkomen dat er fouten ontstaan bij het uitwisselen van gegevens. Uiteraard behandelen wij de privacy van de patiënten met zorg, conform de geldende wetten en regels. Iedereen die bij een Nederlandse gemeente ingeschreven staat, heeft een BSN. Dit nummer staat op uw paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingenkaart. Kinderen tot 14 jaar kunnen zich legitimeren met een eigen identiteitsdocument of met het paspoort van hun ouders waarin zij zijn bijgeschreven. Voor meer informatie over het BSN kunt u de websitewww.infobsnzorg.nl raadplegen of bellen met de servicedesk van het informatiepunt:  0900-2324342.